Bao Shu Tang Wu Fu Hua Du Wan

Bao Shu Tang

Regular price $198.00 HKD $178.20 HKD Sale

Highlight :
  • Clear heat
  • Indications for swollen and painful throat, ulcers in the mouth or on the tongue, gum bleeding due to abundant heat in blood
Origin :
China

Ingredients :
Lian Qiao, Niu Bang Zi, Xuan Shen, Qing Dai, Huang Lian, Di Huang, Jie Geng, Gan Cao, etc.

Product Code: 52054543