Ji Pin Gui Jia Jiao

Ji Pin Gui Jia Jiao

壽星牌

Regular price $950.00 HKD $807.50 HKD Sale

Highlight :
Nourish yin and blood, strengthen muscles and bones
Origin :
China

Ingredients :
Carapax et plastrum, Yellow wine

Product Code: 1000128392