Qian Xiu Liu Shen Wan

Qian Xiu Liu Shen Wan

千草堂

Regular price $0.00 HKD $48.00 HKD Sale

Highlight :
Febrifuge, antidotal, antiphlogistic, relieving pain
Origin :
Hong Kong

Ingredients :
Artificial Bezoar, Venenum Bufonis, Dryobalanops Aromatica, Banlangen powder

Product Code: 52019586